پس از مرحله طوفان فکری و بر اساس طرح انتخابی در قرارداد، 3 تا 5 گزینه لوگو بر اساس اهداف مورد توافق به شما ارائه می شود. پس از پرداخت نهایی، کپی رایت طرح مورد توافق نهایی متعلق به شما خواهد بود.